نماینده دانشکده محیط زیست

نماینده دانشکده محیط زیست

لعبت زبردست استادیار گروه برنامه ریزی محیط زیست دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی می باشد. تمرکز فعالیت‌های علمی و پژوهشی ایشان در زمینه توسعه پایدار و اثرات ناشی از فعالیت های انسان بر محیط زیست مانند ارزیابی اثرات محیط زیستی، برنامه ریزی آمایش سرزمین، بوم شناسی سیمای سرزمین و برنامه ریزی برای مناطق حفاظت شده است. وی در حال حاضر به عنوان معاون اداره کل برنامه ریزی و همکاری های بین المللی معاونت بین الملل دانشگاه تهران در پیشبرد امور بین الملل با دانشگاه همکاری دارد. برخی دیگر از سوابق وی در زمینه بین الملل عبارتند از:

عضو کمیته ارتقای جایگاه دانشگاه تهران در نظام‌های رتبه بندی بین المللی

معاون امور علمی بین المللی مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (97-1395)

عضو کمیته ارزیابی و نظارت برنامه اجرایی جذب نخبگان ایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (97-1395)

وی همچنین استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی می باشد.

ایمیل: Lzebardast@ut.ac.ir

تلفن: : 02182082749-21-98+