نماینده دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی