نماینده دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی

آقای دکتر رضا شاه حسینی از سال 1396 به عنوان استادیار دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشکدگان فنی در دانشگاه تهران مشغول به کار هستند. ایشان مدارک کارشناسی (مهندسی عمران نقشه برداری-1385)، کارشناسی ارشد (مهندسی عمران نقشه برداری-سنجش از دور- 1388) و دکتری (مهندسی عمران نقشه برداری-سنجش از دور- 1395) خود را در دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران اخذ نمودند. ایشان مدیر داخلی نشریه Earth Observation and Geomatics Engineering و ادیتور مهمان نشریه Remote Sensing هستند. زمینه­های پژوهشی مورد علاقه ایشان در حوزه­های سنجش از دور کشاورزی، طبقه بندی تصاویر ماهواره ای، کشف تغییرات محیطی، تشخیص الگو، ماشین یادگیری، یادگیری عمیق، پایش مخاطرات طبیعی، تخمین رطوبت خاک، کالیبراسیون رادیومتریکی و هندسی سنسورهای سنجش از دوری، تشخیص ناهنجاری از تصاویر، پردازش تصاویر ماهواره ای راداری و نوری است.

ایمیل:  rshahosseini@ut.ac.ir

تلفن: 61114527-21-98+