دفتر روابط بین‌الملل

دفتر روابط بین الملل پردیس فنی در راستای گسترش همکاری‌های علمی- بین‌المللی و ارتقای جایگاه جهانی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران از سال 1378 تشکیل شد و از آن زمان، مسئولیت ایجاد ارتباط و هماهنگی امور بین‌المللی پردیس فنی را با سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در دنیا به صورت منسجم بر عهده دارد.