مدیر روابط بین الملل

مدیر روابط بین الملل

 

دکترمحمد مکملی

ایمیل: mokmeli@ut.ac.ir

تلفن:  82084452-21 98+

فکس: 88225386-21 98+